Се пријавувам за приемен испит

Презиме на ученикот:       Име на ученикот:       Татково име на ученикот: 

Датум на раѓање:       Место на раѓање:       Пол: Машки Женски 

Државјанство:       Домашна адреса: 

Контакт телефон:       Е-маил адреса: 

Претходно основно училиште: 

Просечен успех во петто одделение:       Просечен успех во шесто одделение: 

Просечен успех во седмо одделение:       Просечен успех во осмо одделение: 

Учество на натпревар:      Освоено место: 

                                                                 

                                                                 

Мотивационо писмо: 

Фотографија од ученикот: 

Фотографија/документ од свидетелство од VIII одделение: 

Фотографија/документ од државјанство или извод од матична книга на родените: 

Верификационен код: captcha